Articles citing this article

The Citing articles tool gives a list of articles citing the current article.
The citing articles come from EDP Sciences database, as well as other publishers participating in CrossRef Cited-by Linking Program. You can set up your personal account to receive an email alert each time this article is cited by a new article (see the menu on the right-hand side of the abstract page).

Cited article:

Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium spp. in dairy and beef cattle in Shanxi, China

Li Zhao, Mingyuan Wang, Lifeng Wang, Yan Wang, Shan Zhang, Zhansheng Zhang, Hailiang Chai, Wenjun Fan, Chao Yi, Yulin Ding, Jinling Wang, Jirintai Sulijid and Yonghong Liu
Parasitology Research 123 (1) (2024)
https://doi.org/10.1007/s00436-023-08058-0

First report of Giardia duodenalis in dairy cattle and beef cattle in Shanxi, China

Li Zhao, Yan Wang, Mingyuan Wang, Shan Zhang, Lifeng Wang, Zhansheng Zhang, Hailiang Chai, Chao Yi, Wenjun Fan and Yonghong Liu
Molecular Biology Reports 51 (1) (2024)
https://doi.org/10.1007/s11033-024-09342-7

Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium spp., Enterocytozoon bieneusi, and Giardia duodenalis in dairy cattle in Ningxia, northwestern China

Ming-Yuan Wang, Shan Zhang, Zhan-Sheng Zhang, Xiao-Yin Qian, Hai-Liang Chai, Yan Wang, Wen-Jun Fan, Chao Yi, Yu-Lin Ding, Wen-Xiong Han, Li Zhao and Yong-Hong Liu
Veterinary Research Communications (2024)
https://doi.org/10.1007/s11259-024-10364-6

Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium spp. in dairy cattle in Central Inner Mongolia, Northern China

Li Zhao, Hai-Liang Chai, Ming-Yuan Wang, Zhan-Sheng Zhang, Wen-Xiong Han, Bo Yang, Yan Wang, Shan Zhang, Wei-Hong Zhao, Yi-Min Ma, Yong-Jie Zhan, Li-Feng Wang, Yu-Lin Ding, Jin-Ling Wang and Yong-Hong Liu
BMC Veterinary Research 19 (1) (2023)
https://doi.org/10.1186/s12917-023-03696-z

Eimeria zuernii (Eimeriidae: Coccidia): mitochondrial genome and genetic diversity in the Chinese yak

Xuan Zhou, Zhao Wang, Pengchen Zhu, Xiaobin Gu, Ran He, Jing Xu, Bo Jing, Lidan Wang, Shun Chen and Yue Xie
Parasites & Vectors 16 (1) (2023)
https://doi.org/10.1186/s13071-023-05925-8

Molecular Identification and Genotyping of Cryptosporidium spp. and Blastocystis sp. in Cattle in Representative Areas of Shanxi Province, North China

Yao Liang, Ya-Ya Liu, Jin-Jin Mei, Wen-Bin Zheng, Qing Liu, Wen-Wei Gao, Xing-Quan Zhu and Shi-Chen Xie
Animals 13 (18) 2929 (2023)
https://doi.org/10.3390/ani13182929

Cryptosporidium parvum and gp60 genotype prevalence in dairy calves worldwide: a systematic review and meta-analysis

Yuancai Chen, Jianying Huang, Huikai Qin, Lu Wang, Junqiang Li and Longxian Zhang
Acta Tropica 240 106843 (2023)
https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2023.106843

Identification of Cryptosporidium parvum IIa and IId zoonotic subtype families and Cryptosporidium bovis from calves in Algeria

Lynda Sahraoui, Mohamed Mammeri, Myriam Thomas, Aurélie Chevillot, Bruno Polack, Isabelle Vallée, Jérôme Follet, Hacina Ain-Baaziz and Karim Tarik Adjou
Revue d’élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux 76 1 (2023)
https://doi.org/10.19182/remvt.37159

Prevalence and molecular characterization of Giardia duodenalis in dairy cattle in Central Inner Mongolia, Northern China

Li Zhao, Zhan-Sheng Zhang, Wen-Xiong Han, Bo Yang, Hai-Liang Chai, Ming-Yuan Wang, Yan Wang, Shan Zhang, Wei-Hong Zhao, Yi-Min Ma, Yong-Jie Zhan, Li-Feng Wang, Yu-Lin Ding, Jin-Ling Wang and Yong-Hong Liu
Scientific Reports 13 (1) (2023)
https://doi.org/10.1038/s41598-023-40987-9

Meta-Analysis of the Prevalence of Giardia duodenalis in Cattle in China

Xiang-Zhu Meng, Chao Kang, Jiaqi Wei, et al.
Foodborne Pathogens and Disease 20 (1) 17 (2023)
https://doi.org/10.1089/fpd.2022.0052

Seasonal monitoring of Cryptosporidium species and their genetic diversity in neonatal calves on two large‐scale farms in Xinjiang, China

Kuankuan Zhang, Yayun Wu, Bo Jing, Chunyan Xu, Yuancai Chen, Fuchang Yu, Zilin Wei, Ying Zhang, Zhaohui Cui, Meng Qi and Longxian Zhang
Journal of Eukaryotic Microbiology 69 (2) (2022)
https://doi.org/10.1111/jeu.12878

Cryptosporidiosis outbreak caused by Cryptosporidium parvum subtype IIdA20G1 in neonatal calves

Zhenjie Zhang, Dongle Su, Xinan Meng, et al.
Transboundary and Emerging Diseases 69 (2) 278 (2022)
https://doi.org/10.1111/tbed.13976

High genetic diversity of Giardia duodenalis assemblage E in Chinese dairy cattle

Xueping Zhang, Jiaming Dan, Liqin Wang, et al.
Infection, Genetics and Evolution 92 104912 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.meegid.2021.104912

First report of the prevalence and genetic characterization of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. in Yunling cattle in Yunnan Province, southwestern China

Xia-Xia Liang, Yang Zou, Tao-Shan Li, et al.
Microbial Pathogenesis 158 105025 (2021)
https://doi.org/10.1016/j.micpath.2021.105025

Prevalence and multilocus genotyping of Cryptosporidium spp. in cattle in Jiangxi Province, southeastern China

Sen Li, Yang Zou, Pei Wang, et al.
Parasitology Research 120 (4) 1281 (2021)
https://doi.org/10.1007/s00436-021-07047-5

Development of a Quantitative Real-Time PCR Assay for Detection of Cryptosporidium spp. Infection and Threatening Caused by Cryptosporidium parvum Subtype IIdA19G1 in Diarrhea Calves from Northeastern China

Yanchun Wang, Baihui Zhang, Jingping Li, et al.
Vector-Borne and Zoonotic Diseases 21 (3) 179 (2021)
https://doi.org/10.1089/vbz.2020.2674

Prevalence and Multilocus Genotyping of Giardia lamblia in Cattle in Jiangxi Province, China: Novel Assemblage E Subtypes Identified

Sen Li, Yang Zou, Xue-Liang Zhang, et al.
The Korean Journal of Parasitology 58 (6) 681 (2020)
https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.6.681

Longitudinal detection of Cryptosporidium spp. in 1–10-week-old dairy calves on a farm in Xinjiang, China

Meng Qi, Kuankuan Zhang, Meigui Huang, et al.
Parasitology Research 119 (11) 3839 (2020)
https://doi.org/10.1007/s00436-020-06904-z

Detection of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in vegetables from street markets from the Qinghai Tibetan Plateau Area in China

Xiuping Li, Xueyong Zhang, Yingna Jian, et al.
Parasitology Research 119 (6) 1847 (2020)
https://doi.org/10.1007/s00436-020-06661-z

Genetic Diversity of Cryptosporidium parvum in Neonatal Dairy Calves in Xinjiang, China

Yayun Wu, Kuankuan Zhang, Ying Zhang, et al.
Pathogens 9 (9) 692 (2020)
https://doi.org/10.3390/pathogens9090692

Molecular prevalence and genotyping of Giardia duodenalis in cattle in Central Anatolia Region of Turkey

Zuhal Onder, Emrah Simsek, Onder Duzlu, et al.
Parasitology Research 119 (9) 2927 (2020)
https://doi.org/10.1007/s00436-020-06771-8

Occurrence and multilocus genotyping of Giardia duodenalis from post-weaned dairy calves in Sichuan province, China

Jiaming Dan, Xueping Zhang, Zhihua Ren, et al.
PLOS ONE 14 (11) e0224627 (2019)
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224627

Prevalence and genotypic identification of Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis and Enterocytozoon bieneusi in pre-weaned dairy calves in Guangdong, China

Yuanyuan Feng, Xiaoqing Gong, Kexin Zhu, et al.
Parasites & Vectors 12 (1) (2019)
https://doi.org/10.1186/s13071-019-3310-5

Prevalence of Cryptosporidium in dairy cattle in China during 2008–2018: A systematic review and meta-analysis

Yanan Cai, Nian-Zhang Zhang, Qing-Long Gong, Quan Zhao and Xiao-Xuan Zhang
Microbial Pathogenesis 132 193 (2019)
https://doi.org/10.1016/j.micpath.2019.05.006

Prevalence and species identification of Cryptosporidium spp. in the newborn dairy calves from Muang District, Khon Kaen Province, Thailand

Phennarin Doungmala, Patchara Phuektes, Weerapol Taweenan, Somboon Sangmaneedet and Ornampai Japa
Veterinary World 12 (9) 1454 (2019)
https://doi.org/10.14202/vetworld.2019.1454-1459

Infection patterns, clinical significance, and genetic characteristics of Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in dairy cattle in Jiangsu, China

Rui Wang, Na Li, Wen Jiang, et al.
Parasitology Research 118 (10) 3053 (2019)
https://doi.org/10.1007/s00436-019-06426-3