Download citation

The impact of maturity on the ability of Eimeria acervulina and Eimeria meleagrimitis oocysts to sporulate

Parasite, 28 (2021) 32
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2021031