Download citation

Neohexostoma gymnosardae n. sp. (Monogenea, Hexostomatidae), a gill parasite of Gymnosarda unicolor (Valenciennes) (Teleostei, Scombridae) in the South China Sea

Parasite, 27 (2020) 71
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2020067