Download citation

Paracaesicola nanshaensis n. gen., n. sp. (Monogenea, Microcotylidae) a gill parasite of Paracaesio sordida (Teleostei, Lutjanidae) from the South China Sea

Parasite, 27 (2020) 33
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2020031