Download citation

P-type transport ATPases in Leishmania and Trypanosoma

Parasite, 26 (2019) 69
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2019069