Download citation

Paradiplozoon yunnanensis n. sp. (Monogenea, Diplozoidae) from Sikukia gudgeri (Cyprinidae, Barbinae) in southwest China

Parasite, 25 (2018) 46
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2018047