Download citation

Diversity of apostome ciliates, Chromidina spp. (Oligohymenophorea, Opalinopsidae), parasites of cephalopods of the Mediterranean Sea

Parasite, 23 (2016) 33
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2016033