Download citation

Prevalence of antibodies to Sarcocystis neurona and Neospora hughesi in horses from Mexico

Parasite, 20 (2013) 29
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2013029