Download citation

Immunolocalization of an enterotoxic glycoprotein exoantigen on the secretory organelles of Cryptosporidium parvum sporozoites

Parasite, 11 2 (2004) 225-230
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2004112225