Download citation

PCR-RFLP analysis of Giardia intestinalis using a Giardia-specific gene, GLORF-C4

Parasite, 9 1 (2002) 65-70
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/200209165