Download citation

Deux Stivalius (Siphonaptera - Pygiopsyllidae - Pygiopsyllinae) nouveaux d'Indonésie

Parasite, 8 2 (2001) 147-153
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2001082147