Download citation

Sarcocystis stenodactylicolubris n. sp., a new sarcosporidian coccidium with a snake-gecko heteroxenous life cycle

Parasite, 7 3 (2000) 201-207
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2000073201