Download citation

In vivo antileishmanial action of Ir-(COD)-pentamidine tetraphenylborate on Leishmania donovani and Leishmania major mouse models

Parasite, 7 2 (2000) 103-108
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/2000072103