Download citation

Development and characterization of paromomycin-resistant Leishmania donovani promastigotes

Parasite, 5 2 (1998) 167-173
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1998052167