Download citation

Effect of ivermectin on two filaria-vector pairs Brugia malayi-Aedes aegypti ; Litomosoides sigmodontis-Bdellonyssus bacoti

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 68 3 (1993) 144-149
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1993683144