Download citation

Cutaneous leishmaniasis of man due to Leishmania (Viannia) shawi Lainson, de Souza, Pόvoa, Ishikawa & Silveira, in Pará State, Brazil

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 66 6 (1991) 243-246
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1991666243