Download citation

Soil analysis of breeding sites of Phlebotomus langeroni Nitzulescu and Phlebotomus papatasi (Scopoli) in El Agamy, Egypt

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 66 3 (1991) 134-136
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1991663134