Download citation

First record of aspiculuris tetraptera (Nitzsch, 1821) (Nematoda : Oxyuroidea) and Dollfusentis chandleri (Golvan, 1969) (Acanthocephala : Illiosentidae) in Haemulon sciurus (Shaw 1803) (Pisces : Pomadasyidae)

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 59 5 (1984) 477-482
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1984595477