Download citation

A taxonomic revision of small neotropical saurian malarias allied to Plasmodium minasense

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 54 4 (1979) 409-422
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1979544409