Download citation

Opisthioglyphe jourdanei n. sp. (Trematoda, Omphalometridae) chez le Rongeur Apodemus sylvaticus (L.)

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 50 1 (1975) 39-44
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1975501039