Download citation

Trois nouveaux parasites d’insectivores malgaches : Achromaticus brygooi sp. n. (Sporozoa, Babesiidae), Eimeria setosi sp. n. et Eimeria madagascariensis sp. n. (Sporozoa, Eimeriidae)

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 42 4 (1967) 387-398
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1967424387