Download citation

Epidermophyton-epidermidophyton

Ann. Parasitol. Hum. Comp., 9 3 (1931) 277-281
DOI: https://doi.org/10.1051/parasite/1931093277