Articles citing this article

The Citing articles tool gives a list of articles citing the current article.
The citing articles come from EDP Sciences database, as well as other publishers participating in CrossRef Cited-by Linking Program. You can set up your personal account to receive an email alert each time this article is cited by a new article (see the menu on the right-hand side of the abstract page).

Cited article:

Prevalence and Genetic Characterization of Giardia duodenalis and Blastocystis spp. in Black Goats in Shanxi Province, North China: From a Public Health Perspective

Han-Dan Xiao, Nan Su, Ze-Dong Zhang, Ling-Ling Dai, Jun-Lin Luo, Xing-Quan Zhu, Shi-Chen Xie and Wen-Wei Gao
Animals 14 (12) 1808 (2024)
https://doi.org/10.3390/ani14121808

Occurrence and genotypic identification of Blastocystis sp., Enterocytozoon bieneusi, and Giardia duodenalis in dairy cattle in Heilongjiang Province, China

Junxia Duan, Huikai Qin, Mengqing Sun, Yin Fu, Jiashu Lang, Aihui Zhang, Ziyang Qin, Zhenxuan Guo, Huiyan Xu, Xiaoying Li, Chunren Wang and Longxian Zhang
Parasitology International 100 102871 (2024)
https://doi.org/10.1016/j.parint.2024.102871

First report of Giardia duodenalis in dairy cattle and beef cattle in Shanxi, China

Li Zhao, Yan Wang, Mingyuan Wang, Shan Zhang, Lifeng Wang, Zhansheng Zhang, Hailiang Chai, Chao Yi, Wenjun Fan and Yonghong Liu
Molecular Biology Reports 51 (1) (2024)
https://doi.org/10.1007/s11033-024-09342-7

Molecular detection and genetic characteristics of Giardia duodenalis in dairy cattle from large-scale breeding farms in Xinjiang, China

Qianming Zhao, Bin Yang, Meigui Huang, Meng Qi, Chunyan Xu, Bo Jing and Zhenjie Zhang
Parasitology Research 123 (1) (2024)
https://doi.org/10.1007/s00436-024-08123-2

Molecular epidemiology and multilocus genotyping of Giardia duodenalis in individuals attending major public hospitals in Shiraz, southwestern Iran: A public health concern

Ali Asghari, Farzad Mahdavi, Kambiz Karimi, Mohammad Reza Mohammadi, Laya Shamsi, Qasem Asgari, Mohammad Hossein Motazedian, Saeed Shahabi and Alireza Sadrebazzaz
Parasite Epidemiology and Control 25 e00354 (2024)
https://doi.org/10.1016/j.parepi.2024.e00354

Prevalence and Molecular Characterization of Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis, and Enterocytozoon bieneusi in Cattle in Heilongjiang Province, Northeast China

Jun-Feng Gao, Lu Zhou, Ai-Hui Zhang, Mei-Ru Hou, Xue-Wei Liu, Xin-Hui Zhang, Jia-Wen Wang, Xue Wang, Xue Bai, Chen-Long Jiao, Yan Yang, Zhuo Lan, Hong-Yu Qiu and Chun-Ren Wang
Animals 14 (11) 1635 (2024)
https://doi.org/10.3390/ani14111635

Prevalence and molecular characterization of Giardia duodenalis in dairy cattle in Central Inner Mongolia, Northern China

Li Zhao, Zhan-Sheng Zhang, Wen-Xiong Han, Bo Yang, Hai-Liang Chai, Ming-Yuan Wang, Yan Wang, Shan Zhang, Wei-Hong Zhao, Yi-Min Ma, Yong-Jie Zhan, Li-Feng Wang, Yu-Lin Ding, Jin-Ling Wang and Yong-Hong Liu
Scientific Reports 13 (1) (2023)
https://doi.org/10.1038/s41598-023-40987-9

Occurrence and genetic characteristics of Giardia duodenalis in donkeys in Xinjiang, China

Chunyan Xu, Haixin Tuo, Wen Wang, Zhenjie Zhang, Fuchang Yu, Liwen Chuai, Meng Qi and Bo Jing
Parasite 30 50 (2023)
https://doi.org/10.1051/parasite/2023052

Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium spp. in dairy cattle in Central Inner Mongolia, Northern China

Li Zhao, Hai-Liang Chai, Ming-Yuan Wang, Zhan-Sheng Zhang, Wen-Xiong Han, Bo Yang, Yan Wang, Shan Zhang, Wei-Hong Zhao, Yi-Min Ma, Yong-Jie Zhan, Li-Feng Wang, Yu-Lin Ding, Jin-Ling Wang and Yong-Hong Liu
BMC Veterinary Research 19 (1) (2023)
https://doi.org/10.1186/s12917-023-03696-z

Prevalence and Molecular Characterization of Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis, and Enterocytozoon bieneusi in Diarrheic and Non-Diarrheic Calves from Ningxia, Northwestern China

Haihui Gao, Gaoxing Liang, Na Su, Qirui Li, Dong Wang, Jiandong Wang, Long Zhao, Xiaodong Kang and Kangkang Guo
Animals 13 (12) 1983 (2023)
https://doi.org/10.3390/ani13121983