Articles citing this article

The Citing articles tool gives a list of articles citing the current article.
The citing articles come from EDP Sciences database, as well as other publishers participating in CrossRef Cited-by Linking Program. You can set up your personal account to receive an email alert each time this article is cited by a new article (see the menu on the right-hand side of the abstract page).

Cited article:

Molecular detection and genetic characteristics of Giardia duodenalis in dairy cattle from large-scale breeding farms in Xinjiang, China

Qianming Zhao, Bin Yang, Meigui Huang, Meng Qi, Chunyan Xu, Bo Jing and Zhenjie Zhang
Parasitology Research 123 (1) (2024)
https://doi.org/10.1007/s00436-024-08123-2

Prevalence and molecular characterization of Giardia duodenalis in dairy cattle in Central Inner Mongolia, Northern China

Li Zhao, Zhan-Sheng Zhang, Wen-Xiong Han, Bo Yang, Hai-Liang Chai, Ming-Yuan Wang, Yan Wang, Shan Zhang, Wei-Hong Zhao, Yi-Min Ma, Yong-Jie Zhan, Li-Feng Wang, Yu-Lin Ding, Jin-Ling Wang and Yong-Hong Liu
Scientific Reports 13 (1) (2023)
https://doi.org/10.1038/s41598-023-40987-9

Occurrence and genetic characteristics of Giardia duodenalis in donkeys in Xinjiang, China

Chunyan Xu, Haixin Tuo, Wen Wang, Zhenjie Zhang, Fuchang Yu, Liwen Chuai, Meng Qi and Bo Jing
Parasite 30 50 (2023)
https://doi.org/10.1051/parasite/2023052

Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium spp. in dairy cattle in Central Inner Mongolia, Northern China

Li Zhao, Hai-Liang Chai, Ming-Yuan Wang, Zhan-Sheng Zhang, Wen-Xiong Han, Bo Yang, Yan Wang, Shan Zhang, Wei-Hong Zhao, Yi-Min Ma, Yong-Jie Zhan, Li-Feng Wang, Yu-Lin Ding, Jin-Ling Wang and Yong-Hong Liu
BMC Veterinary Research 19 (1) (2023)
https://doi.org/10.1186/s12917-023-03696-z

Prevalence and Molecular Characterization of Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis, and Enterocytozoon bieneusi in Diarrheic and Non-Diarrheic Calves from Ningxia, Northwestern China

Haihui Gao, Gaoxing Liang, Na Su, Qirui Li, Dong Wang, Jiandong Wang, Long Zhao, Xiaodong Kang and Kangkang Guo
Animals 13 (12) 1983 (2023)
https://doi.org/10.3390/ani13121983